Eestis kiputakse unustama hooldusvajadust ja turvalisust: loe, mida pead teadma, asudes planeerima päikesepaneelide paigaldamist katusele

Lattrauast paneelide alus on kohati otse katusekattel. Kinnitused läbivad katusekatet. Selline paigaldusviis on katusekattele kahjulik.Foto: Alo Karu

Euroopas ja Põhja-Ameerikas on päikesepaneelide paigaldamine katustele olnud juba aastakümneid tavapärane energeetiline lahendus. Eestis on see hakanud levima eelkõige rohepöörde, energiatõhususe suurendamise soovi ning üha kallinevate elektrihindade ajel viimasel kümnendil.

OÜ Evari Ehitus ekspert Alo Karu, kellel on 25aastane erialane staaž hoone piirdetarindite alal, märgib, et suure rohepöörde vaimustuses ei maksaks unustada, et igal rajatisel on lisaks algusele ja tööaegsele tõhususele ka kunagi saabuv lõpp.

Kuidas toimub oma ea ära töötanud üha suureneva päikesepaneelide massi ladustamine, utiliseerimine või ümbertöötlemine ja missugune on selle jälg keskkonnale nende elukaare lõpul, ei ole praeguseni päris selge. Sama kehtib ka elektrituulikute ja nende osade kohta. See oleks aga juba eraldi käsitlemist vajav teema.

Alltoodud artiklis kirjutab Karu päikesepaneelide planeerimisest ja paigaldamisest keskendudes lamekatusele.

Päikesepaneelide paigaldamine katustele

Päikesepaneele saab paigaldada nii kald- kui lamekatustele. Kaldkatusele saab paneele paigaldada üldjuhul kas ühele või kahele küljele. Lamekatustel saab ära kasutada suure osa katuse pinnast. Seepärast on just lamekatustele hakatud looma terveid päikeseelektrijaamu, millest on fotosid näha ka netiavarustes ja ajakirjanduses.

Päikesepaneelide katusesõbralik paigaldus ei ole küll raketiteadus, kuid vajab siiski erialateadmisi ja -oskusi ning paljude nüansside tundmist.

Paneelid tuleb paigaldada nii, et see ei ohustaks hoone konstruktsioone ega katuselahendust, ei segaks sademevee äravoolu katuselt ja tagaks katusel ohutu liikumise nii katuse enda kui ka paneelide hoolduseks. Selleks on arenenud riikides välja töötatud erilahendused, mida meil kahjuks veel eriti ei tunta või eiratakse teadlikult odavuse nimel.

Paljudel Eesti katustel, nagu võib ka erinevatel fotodel näha, ei võimalda paneelide paigaldus enam katusel ohutut liikumist, häirib oluliselt sademevee äravoolu ja hooldust ning on katusele, selle toimimisele ja eriti katusekattele kahjulik.

Lamekatusele saab päikesepaneele paigaldada sisuliselt kogu pinna ulatuses. Meil kiputakse katusele paigaldama päikesepaneele nii palju kui vähegi mahub, eirates isegi elementaarset ohutust.

Päikesepaneelid on katusele, selle aluskonstruktsioonidele ja kogu hoonele suur lisaraskus, mida peab arvestama juba projekteerimisel. Uusehitustel teevad seda ehituskonstruktorid projekteerijad. Kuna hooned püsivad Eestis püsti ja kokku ei kuku, on meie konstruktorid järelikult vajalikul tasemel ja arvestavad projekteerides ka päikesepaneelidest tulenevaid lisakoormuseid.

Vanade hoonete puhul tuleks aga enne päikesepaneelide kavandamist teha hoone konstruktsioonide kontroll. Kui hoone omaaegne projekteerija on veel tegus, saab selle töö tellida temalt. Kui on olemas hoone konstruktiivne projekt, siis saab kasutada seda. Kui projekti ei ole, tuleb tellida konstruktsioonide audit.

Eeltoodut meie hoonete omanikud üldjuhul ka teavad, samuti arvestavad sellega päikesepaneelide paigaldajad ning müüjad. Sootuks kehvem lugu on aga katuselahenduste projekteerimisega.

Kaablid ja juhtmed on paigaldatud vett läbilaskvatele rennidele, mis toetuvad katusele spetsiaalsetel alustel. (Eesti). Kaablirennid võiks olla pealt kaetud.Foto: Alo Karu

Kahjuks ei tea paljud hooneomanikud, et ka katuselahendus peab olema projekteeritud ja ehitatud vastavaid koormusi arvestades. Samuti kipuvad seda ignoreerima päikesepaneelide müüjad ja paigaldajad.

Enamik meie lamekatuseid on projekteeritud ja ehitatud ainult lumekoormuse ja tavapärase hoolduskoormuse talumiseks. Sellised katused ei ole ette nähtud suure lisakoormuse ja täiendava hoolduskoormuse talumiseks. Kuigi näiliselt ei juhtu paneelide paigaldamise järel midagi, vähendab see siiski oluliselt katuse kestvust ja võib häirida selle toimimist ning hooldust. Näiteks võivad pindpaigaldised oluliselt segada sademevee äravoolu katuse pinnalt.

Katuse remont, uue kattega katmine või koguni tervenisti uuendamine on peale päikesepaneelide paigaldust oluliselt keerukam, töömahukam, aeganõudvam ja kulukam.

Arenenud riikides projekteerivad piirdetarindeid spetsialiseerunud erialainsenerid. Kahjuks kavandavad meil piirdetarindeid (sh katuseid) üldehituse konstruktorid või projekteerijad, kes ei tunne üldjuhul koormatud katuste lahendusi, kasutatavaid materjale ega tarvikuid, erilahendusi ega muid nüansse. Isegi päikesepaneelidega ja muude raskete seadmetega koormatud uusehituse katused projekteeritakse tavapärase hoolduskoormuse võimekusega katustena. Pindpaigaldiste alused tehakse aga omaloomingulised, mis on sisuliselt armetud hädaabinõud katustele langeva koormuse hajutamiseks.

Päikesepaneelid ja muud pindpaigaldised tekitavad katustele lisaks staatilistele ka dünaamilisi koormusi, milleks on eelkõige tuulekoormused. Tuul avaldab katusele ja pindpaigaldistele nii surve- kui tõstejõudu, koormused on pulseerivad, raputavad ja pidevas muutumises.

Päikesepaneelide ja muude pindpaigaldistega koormatud katustel suureneb oluliselt hoolduskoormus ja sellest tulenevad liikumised katusel. Päikesepaneelid ja kommunikatsioonide agregaadid vajavad samuti hooldust.

Pindpaigaldised kipuvad koguma katustele rohkem prahti, tolmu ja liiva, mistõttu suureneb ka katuse hooldusvajadus. Kui katusele tekivad lisaraskuste tõttu soovimatud lohud, hakkab sinna kiiresti tekkima raskesti eemaldatav praht, mis on kasvulavaks kõikvõimalikule orgaanikale.

Kõik see mõjutab ka katusekonstruktsiooni kihte ja nende kestvust, eelkõige hüdroisolatsiooni, aga ka soojustust, kaldekihti ja aurutõket.

Madalama paigaldussüsteemiga, katusekattele lähedal olevad päikesepaneelide lahendused hakkavad paneelide ja nende aluste alla koguma prahti ja tolmu, mille eemaldamine on väga raske. Eriti aktuaalne on see piirkondades, kus hoone ümber on palju kõrgeid puid, millelt langevad lehed ja okkad moodustavad paneelide alla valle, mille eemaldamine on ebamugav, aeganõudev ja raske. Samuti mõjutavad sellise prahi eemaldamisel katusekatet nii kasutatavad tööriistad kui ka töömeeste jalatsid. Eriti võib kahjustada saada bituumenrullmaterjali pealispind kuumade ilmadega.

Paneelide ja muude pindpaigaldiste lisamisel muutub katusel ka lumekoormuste dünaamika, mis omakorda võib tähendada täiendavat katusel liikumist. Oskamatu lume eemaldus võib kahjustada nii päikesepaneele kui katusekatet ja katuse tarvikuid.

Eestis kahjuks ei ole omanikel hoolduskohustust, nagu see on arenenud riikides. Seepärast tuleks päikesepaneelidega koormatud katustele kindlasti sõlmida hooldusleping.

Päikesepaneelide planeerimine katusele – katuse turvavarustus

Enne päikesepaneelide paigutuse lahendust katusele tuleb paika panna katuse äravoolusüsteem, samuti äravoolulehtrite, katuselepääsu- ja suitsueemaldusluukide, katuseakende ning kommunikatsioonišahtide asukohad.

Seejärel tuleb määratleda ohualad ja koostada turvavarustuse või piirete projektlahendus, mis meil üldjuhul jäetakse ära. Ilma turvavarustuse, vähemalt 1100 mm kõrguste piirete või parapettideta ei tohiks päikesepaneelidega katuseid planeerida.

Arenenud riikides, kus inimelu on väärtustatud, peab enam kui 2 m kõrgusel töötamisel kasutama turvavarustust ja kandma lõuaaluse kinnitusega kaitsekiivrit.

Turvavarustus on tootjakeskne süsteem, kus kõik komponendid on kas sama tootja omad või tema poolt aktsepteeritud. Mingit omaloomingut selle projekteerimisel ja paigaldamisel teha ei tohi. On olemas nii kukkumiskaitse kui turvasüsteeme. Lisaks ka selliseid, mis kinnituvad päikesepaneelide alustele. Näiteks pakub selliseid Saksa tootja ABS Safety (maaletooja Eestis OÜ Katusemaailm).

Katusekatte külge paigaldatavad päikesepaneelide alused Saksamaal. Eeldab korralikku katuse kinnituslahendust.Foto: Alo Karu

Võrreldes arenenud riikidega on Eestis nõuded katuse turvavarustusele ja üleüldiselt ohutusele ehitusel oluliselt madalamal tasemel. Meil kavandatakse esmalt kõik see, mis katusele on vaja paigaldada, ja alles siis hakatakse uurima, missugused nõuded kehtivad turvavarustusele ja kuidas neid paigaldada.

Turvavarustuse kavandamiseks ja projekteerimiseks peaks olema läbitud vastavad erialakoolitused. Seda saab tõendada vastava tunnistusega. Need, kes ei ole läbinud vastavaid koolitusi, ei tohiks mingil juhul tegeleda katuste turvalahendustega, nagu paljud meie projekteerijad ja ka osad paigaldajad kahjuks teevad.

Meil seatakse esikohale vajalik energiamärgis või paneelide energeetiline võimekus, alles siis hakatakse mõtlema turvavarustusele. Seetõttu leitakse end sageli olukorrast, kus turvavarustust ei ole enam võimalik nõuetekohaselt paigaldada. Kogu katus on parema energiamärgise saavutamiseks otsast lõpuni päiksepaneele täis projekteeritud ning nende vähendamine mõjutaks hoone energiamärgist.

Nüüd ollakse dilemma ees, kas maksta lõivu energeetikale või riskida inimeludega. Kahjuks valitakse sageli süüdimatult viimane variant ja turvavarustus paigaldatakse kuhu mahub, arvestamata selleks vajaliku ruumi või paigalduslahendustega, või jäetakse see hoopis ära.

OÜ Evari Ehitus REPLIIK

Meil nõutakse katusel ohutusabinõude tarvitusele võtmist, kui hoone kõrgus on üle 8 m. Ka siis nõutakse kas 600 mm kõrguseid katuse parapette, sama kõrgeid piirdeid või turvavarustust. Viimasele ei ole aga esitatud praktiliselt mingeid nõudeid ja 600 mm piire ei taga mingit ohutust.

Alla 8 m kõrgustel hoonetel jäetakse turvavarustus ära sageli isegi siis, kui päikesepaneelid ja muud pindpaigaldised on katuse servadele väga lähedal, seades ohtu katusel liikujad.

Eestis tuleks päikesepaneelidega ja muude katuse servadesse ulatuvate pindpaigaldistega katustele teha turvavarustus kohustuslikuks sõltumata hoone kõrgusest, enne kui hakkavad juhtuma õnnetused.

Päikesepaneelide paigaldus olemasoleva hoone lamekatusele

Olemasolevale katusele päikesepaneelide paigaldamisel tuleks alustada konstruktsioonide kandevõime hindamisest. Kui see on tehtud, tuleks tellida katuse audit (vajadusel koos katuse avamisega). See tuleks tellida eriala asjatundjatelt, mitte üldehituse ekspertidelt, projekteerijatelt ega järelevalve tegijatelt.

Erialaeksperdid oskavad oluliselt paremini hinnata paneelide mõjusid katusele, olemasoleva katusekatte jääkressurssi, soojustuse ja sõlmlahenduste võimekust lisakoormuste talumiseks, samuti paneelide katusele paigaldamise võimalusi, turvavarustuse lahendusi ja vajalikke tarvikuid.

Vanemad katused võivad vajada ulatuslikku remonti või koguni tervenisti uuendamist. Enamasti saab siiski olemasoleva katuse säilitada. Mõnel katusel saab piirduda vaid uue katusekatte paigaldamisega.

Paljud meie katused on ehitatud odavama klassi, nn idaturu vajadusteks toodetud materjalidest ja tarvikutega, mille kestvus on oluliselt väiksem kui arenenud riikide turule toodetud kvaliteetmaterjalidel. Kestvuse vahe võib olla kahe- kuni kümnekordne. Erialaeksperdid oskavad hinnata eri ajal valitsenud katuseehitustraditsioone ja kasutatud materjale ning oskavad hinnata nende nõrku kohti.

Kõige parem oleks tellida eriala asjatundjatelt katuse tehnilised lahendused või projekt päikesepaneelide paigaldamiseks ning turvavarustuse lahenduse saamiseks koostöös paigaldusfirmaga.

Päikesepaneelide paigalduslahendused lamekatustele

Päikesepaneelide paigaldusel lamekatusele saab kasutada kolme erinevat kinnitusviisi:

  • kinnitus aluskonstruktsioonidele kinnituvate, kogu katusekonstruktsiooni läbivate pollaritega;
  • kinnitus katusekatte pinnale ballastiga;
  • kinnitus katusekatte külge.

Kõikidel kinnitusviisidel on omad head ja vead.

Pollaritele võib päikesepaneele paigaldada ka siis, kui katus on arvestatud vaid hoolduskoormuse talumiseks. Vajalikuks võivad osutuda täiendavad käigurajad, mis on erilahendused.

Pollaritele saab paneelid paigaldada katusekattest oluliselt kõrgemale, mis võimaldab hõlpsalt nende alt katuse puhastamist. Pollarid läbivad kogu katusekonstruktsiooni ning neile tuleb teha korrektsed veeauru- ja veetihedad läbiviigud aurutõkkest ja hüdroisolatsioonist.

Hea näide paigaldusest on TalTechi Mäemaja, kus on kasutatud pollaritele toetuvaid alusraame.

TalTechi Mäemaja päikesepaneelid on paigaldatud aluskonstruktsioonidele toetuvatele pollaritele. See tekitab küll marginaalsed külmasillad, kuid võimaldab katust korrektselt hooldada. Hoonel on kõrged parapetid ja seepärast ei ole vaja ka turvavarustust.Foto: Alo Karu

Soojustusest tehtav läbiviik tekitab väikese külmasilla ja seetõttu on oluline, et pollar oleks seestpoolt täidetud soojustusmaterjaliga või kaetud termokattega.

Lamekatuse hüdroisolatsiooni pinnale ja selle külge kinnituvad paneelide alused eeldavad, et kogu katus on arvestatud suurematele koormustele. Eelkõige tuleb kasutada suurema survetugevusega soojustusmaterjale ja kvaliteetsemat, suurema kestvusega ning koormusi paremini taluvat hüdroisolatsiooni ja selle kaitselahendusi. Ära ei tohi unustada ka aurutõket, millele võivad kanduda oluliselt suuremad pinged nii aluste suuremast läbivajumisest kui soojustuse kokku surumisest.

Katuse peale ballastiga paigaldatavate paneelide aluste puhul tuleb katusekatet kaitsta. Selleks sobivad spetsiaalsed kummimatid, mis mõnedel paneelialuste tootjatel on olemas juba komplektis. Näiteks kasutatakse SBR-kummimatte (sh sobivad ka kummijääkidest või ümbertöötlemisel saadud toormest matid).

Plastrullmaterjalidega kaetud katustel tuleb vaadata, et kummialused oleksid tolerantsed materjaliga. Selle info annab materjali tootja.

Eestis väga levinud lahtiste bituumenrullmaterjali ribade paigaldamine pindpaigaldiste alla on odav hädaabinõu, mitte väärt lahendus. Plastrullmaterjaliga kaetud katusele ei tohi mingil juhul paigaldada bituumenrullmaterjali lappe pindpaigaldiste alla, kuna see tekitab kahjulikke reaktsioone, mis vähendavad katusekatte kestvust.

Modifitseeritud bituumenrullmaterjali (MBR) peale MBR-lappidega paigaldatav päikesepaneeli alus. Sellise lahenduse kasutamine eeldab katuse kinnituse arvutusi.Foto: Alo Karu

Päikesepaneelide aluste kinnitus katusekatte külge on erilahendus. Tavaliselt lisatakse sellistes lahendustes paneelide alustele ka raskused. Seepärast tuleb arvestada katusele langevaid olulisi lisakoormusi. Lisaks tuleb katusekatte kinnituse lahendus teha, arvestades päikesepaneelidest tekkivat tuulekoormust.

Päikesepaneelide kaablid ja juhtmed ei tohi segada vee äravoolu katuselt ega koguda enda taha prahti. Need peavad olema paigaldatud erialustele ja nn redelitele või paneelide enda aluste külge.

Juhtmete ja kaablite läbiviigud katusest tuleks teha spetsiaalsete, tööstuslikult toodetud läbiviigutarvikutega, mille paigaldab katuse tegija, mitte paneelide, ventilatsiooni või jahutusagregaatide paigaldaja.

OÜ Evari Ehitus REPLIIK

Päikesepaneelide paigaldusel kasutatakse Eestis sageli omaloomingulisi lahendusi, mis ei ole kaugeltki katusesõbralikud ja ohustavad selle kestvust. Näiteks painutatakse kusagil töökojas laiemast paksemast tsingitud lattrauast omaloomingulised alused, mis paigaldatakse otse ilma kaitseta katusekattele ja mille peale paigaldatakse ballastiks lahtiselt betoon- või telliskividest raskused. On olnud juhuseid, kus lattraud kinnitatakse läbi hüdroisolatsiooni ilma mingite tihendite või muude abinõudeta.

Sageli ei arvestata katuselt sademevee äravooluga ja äravoolulehtritega. Päikesepaneelid ja nende alused paigaldatakse otse äravoolulehtrite peale, tehes ülimalt keeruliseks nende puhastamise. Kaablid ja juhtmed paigaldatakse sageli lahtiselt katuse pinnale, läbiviigud tehakse poest ostetud madala UV-kindlusega sisekanalisatsiooni plasttorudest ning seda teevad vee isoleerimisega vähe kokku puutunud kommunikatsioonide paigaldajad.

Kahjuks peab tõdema, et ka paljudel Eesti projekteerijatel ja paneelide paigaldajatel puudub vastav pädevus katusel päikesepaneelide mõjude hindamiseks, paigalduse ja kinnituslahenduste valiku tegemiseks ja turvavarustuse projekteerimiseks.

Tekkis huvi? Võta ühendust: Alo Karu, ehitusekspert piirdetarindite alal, OÜ Evari Ehitus https://evari.ee/kontakt/

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.